SWIMMING POOL
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI BỂ BƠI

Tìm hiểu về nước tiêu chuẩn cho bể bơi.

Chất lượng nước cho bể bơi

Ở trạng thái tự nhiên, nước Bể bơi rất hiếm khi hoàn toàn phù hợp với lớp trát phủ bên ngoài và các trang thiet bi ho boi, do đó có một số trường hợp cần phải sửa đổi giá trị của các tham biến.

Trong một vài trường hợp , nước có thể ăn mòn lớp trát phủ, chỗ nối ghép giữa các ô gạch hay ăn mòn các bộ phận kim loại của các thiết bị.

Trong các trường hợp khác, nước lại lắng xuống tạo thành lớp cặn phủ trên gạch, trên hệ thống ống dẫn….Để nhằm mục đích xử lý nước, người ta đã lập nên nhiều bảng biểu. Tuy nhiên giá trị của chúng được xác định bằng trung bình, về mặt tổng thể có thể chúng không phù hợp. Do đó phải sửa đổi lại cho chúng các giá trị của nhiều tham biến như:

- Cân bằng tự nhiên của nước (Nước cứng, có vôi hay mềm, axits hay kiềm).

- Việc dùng nước thường xuyên

- Nhiệt độ của nước và không khí

- Thời gian có nắng mặt trời, gió

- Vệ sinh trong vùng, môi trường ở.

Việc đo đạc phải được thực hiện ít nhất 1 tháng 1 lần:

1. Các tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá:

    -  Độ Ph:

    -  Nồng độ TAC                   

    -  Hàm lượng Cacbonate và bicacbonate.

    -  Hàm lượng này đánh giá Khả năng đệm của nước.

     -  Hàm lượng đá vôi, Nó đáng giá độ cứng của nước

    -  Nồng độ Th                       

    -  Nhiệt độ

Độ PH:  Độ PH của nước Bể bơi phải từ 6,9 đến 7,6; giá trị lý tưởng là 7,2 độ PH biến đổi theo nhiệt độ.

Độ Ph chỉ ra tính axit hay ính kiềm của nước trong bể

-          Nước có  độ Ph bằng 7 gọi là nước trung tính

-          Nước nhỏ hơn 7 gọi là nước có tính Axit

-          Nước lớn hơn 7 gọi là nước có tính kiềm

Chất lượng nước cho bể bơi

Do đó, nước có nồng độ Axit vào thị độ Ph sẽ thấp, ngược lại nước có độ kiềm cao thì độ Ph sẽ cao.

Nước có độ Ph là 5 có độ Axit cao gấp 10 lần nước có độ Ph là 6; do đó, cần phải dùng lượng kiềm gấp 10 lần để độ Ph của nước tăng từ 5,6 cũng như để tăng từ 6 đến 7.

Nước có độ Ph là 9 có độ kiềm cao gấp 10 lần nước có độ Ph là 8; do đó, cần phải dùng lượng Axit gấp 10 lần để làm cho độ Ph của nước hạ từ 9 xuống 8 cũng như để hạ từ 8 xuống 7. Độ Ph được kiểm tra qua các cuộc thử nghiệm kiểm tra bằng dụng cụ (số màu hay với Ph mét điện tử).

Các yếu tố ảnh hưởng tới Ph:

-          Chất bẩn và Axit tự do, do người bơi sử dụng gây ra.

-          Chất khử trùng

-          Môi trường

Độ PH cân bằng, tức là ở khoảng 7 - 7,6 mức cho phép

-          Các sản phẩm chứa Clo hoạt động tốt

-          Ngăn chặn sự phát triển của tảo

-          Giảm thiểu sự đóng căn ở nước vôi.

Độ cứng: Độ cứng của nước được đặc trưng bởi độ TH. Nó thể hiện hàm lượng Can xi và Magiê trong nước.

Nước mềm nếu TH < 50 f

Nước cứng nếu TH > 300 f

Rất khó có thể giảm độ TH. Ngược lại có thể tăng độ PH bằng Cloruacanxi.

Đơn vị đo độ TH: 0f (độ pháp)

Hay ppm (một phần triệu)

10f = 10 ppm

Tính kiềm: Tính kiềm của nước được đặc trưng bởi độ TAC nó đo sự tập trung Cacbonate trong nước.

Nồng độ TAC mong muốn là từ 50f đến 400f vì ngoài các giá trị này độ PH là không ổn định. để tăng độ TAC, người ta sử dụng Bicacbonate xút và giảm độ TAC bằng axit Clohydric 200B.

Đơn vị đo TAC: f0 (độ f)

Hay ppm

10f = 10 ppm

Chất lượng nước cho bể bơi

2. Cách đo độ PH trong nước

Việc đo độ Ph được thực hiện với sự giúp đỡ của Vỉ, hộp đồ kiểm tra chuyên dụng DPD

Các dụng cụ và thuốc thử được sử dụng là:

Hộp kiểm tra Ph, Clo

Thuốc thử Clo, PH

Hàng ngày phải kiểm tra (chất Clo, Ph trong bể)

Cách thực hiện:

-  Dùng nước trong Bể bơi xúc 2 ống nghiệm vuông cho mức nước để phân tích vào ống nghiệm  là 10ml.

-  Dùng nước chuyên dụng nhỏ 1 giọt vào ống nghiệm và lắc đều lên, cho đến khi tan đều, đợi 2 phút cho nước trong ống nghiệm đổi màu.

-  Đặt ống nghiệm chứa nước Bể bơi về phía có ánh sáng ban ngày nhưng phải tránh ánh nắng mặt trời, màu trong ống nghiệm sẽ nổi lên và chỉ ra độ Ph trong bể là bao nhiêu thích ứng với thực tế ở nước để ta có thể điều chỉnh đúng.

-  Đơn vị ở đây là 1/1000.000 (ppm)

 SỰ BIẾN ĐỔI CỦA PH.

Cân bằng khoáng chất của nước - cân bằng Taylor

Mục đích: để nước Bể bơi có độ Ph phù hợp (đúng)

Trong một vài trường hợp, độ Ph trong nước bể tự nhiên có thể cao (hay thấp) điều đó dẫn đến việc khách hàng sử dụng các chất để thay đổi Ph, với một khối lượng lớn và như thế sẽ không bao giờ có được sự cân bằng ổn định nồng độ Ph.

Giá trị tuyệt đối của PH luôn phụ thuộc vào tỷ lệ Cacbonate và Bicacbonate ở trong nước.

TAC (tính kiềm), bảo đảm quyết định hàm lượng Bocacbonate

TH (tính cứng), quyết định hàm lượng cacbonate và Bocacbonate

Cân bằng Taylor xác định với một giá trị của TH và TAC giá trị của PH chỉ là duy nhất. Mối liên hệ giữa 3 tham biến này chỉ có thể đối với độ PH từ 6,8 đến 8,2 và với giá trị TAC từ 50f đến 400f.

 Ví dụ 1: Khách hàng cho bạn biết rằng trong Bể bơi của anh ta, cỡ bể là 8 x 4m, Quý khách cho vào 5 Kg PH (-) mỗi tuần 1 lần (tất cả các tuần) và độ PH vẫn ở giá trị cao.

Bạn phải gửi 1 mẫu nước Bể bơi cho khách hàng vào phòng thí nghiệm  của thành phố ở trong vùng bạn ở và hỏi mức giá trị của TH và TAC.

Bạn đánh dấu 2 giá trị trên bảng Taylor ( Chú ý đơn vị đo và bạn gạch 1 vạch giữa 2 giá trị và đọc độ Ph bình quân)

Ví dụ:

Giá trị TH: 250f

Giá trị TAC là: 20f

Ta đọc PH là 8,2

Ta mong muốn có độ PH là: 7,5

 Với giá trị TAC thấp (20f), ta mong muốn tăng TAC ( khoảng từ 50f đến 400f) giá trị đạt được đưa ra như sau: ta vẽ 1 cạnh giữa PH mong muốn, tức là 7,5 và TH ban đầu, ta thấy TAC là 100f.

Chất thử được sử dụng để tăng TAC là Bicacbonate sút, số lượng đặt trong Bể bơi (Kg) được đưa ra từ công thức:

 Khối lượng = (TAC cuối cùng - TAC ban đầu). Cỡ bể đo đạt được x 1,7

                                                                  1,000

 Cần thêm vào 5,44 kg Bicacbonate natri vào nước của Bể bơi này để có độ PH là 7,5 ppm

 Ví dụ 2: Một Khách hàng khác gọi cho  bạn biết rằng kích thước Bể bơi của anh ta, cỡ bể là 9 x 4,5m, Quý khách này cho vào 7 Kg PH ( ) vào tất cả các tuần vẫn không thể làm tăng độ PH lên giá trị có thể chấp nhận được.

Bạn phải gửi 1 mẫu nước Bể bơi của khách hàng vào phòng thí nghiệm  của thành phố ở trong vùng bạn ở và hỏi mức giá trị của TAC và TH.

Người ta tiến hành như trong ví dụ 1 và đọc được mức độ Ph trung bình.

 Ví dụ:

Giá trị TH: 250f

Giá trị TAC là: 600f

Ta đọc PH là 6,7

Ta mong muốn có độ PH là: 7,5

 Để đạt được điều này, cần giảm TAC bằng cách dùng axit Clohidric 200B theo trình tự sau:

Kẻ một vạch giữa Ph mong muốn (7,5) và TH ban đầu (200f) ta có được TAC là 100f. cần giảm TAC từ 600f xuống 100f (giảm 500f).

 Để biết khối lượng axit thêm vào trong bể, ta sử dụng bảng dưới đây, với một bể 60m3, ta phải thêm 9,24 lít axit clohidric để hạ TAC một lượng là 100f.

Như vậy để hạ TAC 500f thì phải cần 5 lần lượng Axit, như vậy tức là khoảng 45l

Lượng giảm TAC với axit Clohidric 200B được dẫn trong bảng sau:

STT

Thể tích bể (m3)

Số lít axit làm giảm 10f

Số lít axit làm tăng 50f

Số lít axit làm giảm 100f

1

10

0,15

0,77

1,54

2

20

0,31

1,54

3,08

3

30

0,46

2,31

4,82

4

40

0,62

3,08

6,16

5

50

0,77

3,85

7,7

6

60

0,92

4,62

9,24

7

70

1,08

5,39

10,8

8

80

1,23

6,16

12,3

9

90

1,39

6,93

13,9

10

100

1,54

7,7

15,4

11

150

2,31

11,6

23

HOÁ CHẤT CLORINE

Chất lượng nước cho bể bơi

Các sản phẩm Clo được sử dụng trong nước Bể bơi, nước ăn sinh hoạt để khử trùng và tẩy uế.

Các sản phẩm này có 2 dạng:

-          Tính ổn định

-          Không ổn định

 Chất ổn định:

Chất ổn định là axit cyanurigne, chất này cho phép giảm sự mất dần của Clo tác động của tia cực tím. Thực vậy nhờ chất ổn định mà sự mất dần này giảm được 2 đến 3 lần.

NB : Giá trị 150 ppm này chỉ có giá trị dưới Bể bơi gia đình, với bể Bơi công cộng giá trị tối đa là 75 ppm.

Chất ổn định Clo được đóng dưới dạnh bột, hoặc viên nén có định lượng (Kg) tiêu chuẩn trong các hộp đóng sẵn, tỷ lệ độ đậm đặc được in trên vỏ hộp…..

Thành phần tỷ lệ duy trì hoá chất theo những phần sau:

 -          Phần hoá chất Clo bột - Clo Viên luôn phải duy trì hàng ngày kể cả việc sử dụng ít hay nhiều người sử dụng trong ngày, việc đó chỉ có giảm hoặc tăng tỷ lệ Clo/ nước thôi, việc hoá chất được cho hàng ngày vào buổi tối trước khi hết khách sử dụng.

-          (Clo Bột 3Kg/ 500m3 - Clo Viên 1 Viên 20g/1m3) ta dùng kết hợp với hộp thử nước Clo - Ph để kiểm tra nồng độ chuẩn Clo, Ph trong nước để điều chỉnh cho đúng. ( Nồng độ Ph trong nước lý tưởng ở mức 7,2 - 7,6 lượng Ph đủ - Nồng độ Clo trong nước ở mức 1,0 - 1,5 Lượng Clo đủ)

-          Tuyệt đối không sử dụng sunfats đồng có tác dụng duyệt rêu tảo cho vào bể khi phát hiện trong bể có rêu. Do sufast Đồng cực độc và gây nguy hiểm cho người bơi.

-          Hoá chất Axits Clo có tác dụng làm trong nước, khi trời nắng hoặc mưa thì Ph sẽ lên cao khi đó ta nên cho ngay Axits Clo vào trong bể để ngăn ngừa rêu tảo phát triển tỷ lệ 4 lít/ 300m3.

-          Chất sút có tác dụng làm lẵng các chất vi khuẩn trong bể khi nước chuyển màu xanh, để dễ dàng hút vệ sinh bể tỷ lệ 10 - 15 Kg khi bể chuyển màu nước.

-          Chất ổn định Clo được sử dụng trong Bể bơi đã được sử lý bằng Clo ổn định như: hlh, số lượng chất ổn định cho vào nước là tuỳ theo tỷ lệ tức là khoảng 50 ppm. Sự mất dần chất Clo không ổn định này sẽ bị giảm xuống 2 hay 3 lần Clo 50 ppm (50g/m3) chất ổn định Clo.

-          Clo ổn định có tên Dichoroisocyanurate natri hay triclonatri. Ta nhận biết các chất Clo…. Hay Dichloro ở đầu công thức hoá học trên nhãn của sản phẩm.

-          Chúng ta có thể bỏ Clo vào bể hoặc cho chúng vào rọ lọc của máy bơm….

Clo Duy Trì trong Nước.

 A/ Clo tan chậm: (long Clo)

-          Trọng lượng 200g

-          Clo hoạt tính 90%: 180g Clo hoạt tính dạng đá cuội.

-          Ổn định 50%: 100g chất ổn định dạng đá cuội.

B/ Clo tan nhanh: (Shock Clo)

-          Trọng lượng 20g

-          Clo hoạt tính 50%: 100g Clo hoạt tính dạng đá viên.

-          Ổn định 50%: khoảng 10g chất ổn định dạng đá viên.

-          Clo hoạt tính 55% và ổn định 50%

-          Clo dạng hoạt tan nhanh

-          Clo không ổn định

-          Hlh: hypoclorite calxi

Chất này hoạt động ở 60%, nó có xu hướng làm tăng Ph, nó tăng dung lượng calxi trong Bể bơi, do đó tính cứng của nước tăng lên.

Hlh tồn tại dưới nước dạng bột nhưng cũng ở dạng ống, có trọng lượng là 300g, có nó cũng cho khối lượng Clo hoạt tính giống như 1 hòn cuội 200g chất ổn định.

 Mức biến đổi của sự tiêu thụ Clo trung bình tuỳ theo kiểu bể, môi trường bể:

1

Bể có mái che

200 m3 - 300m3

Nhiệt độ trong nước 20 - 220C

Số người: 150

Nồng độ Clo trong nước 3g/m3

Nhiệt độ trong nước 22 - 240C

Số người: 300

Nồng độ Clo trong nước 6g/m3

Nhiệt độ trong nước 25 - 300C

số người: 400, 500

Nồng độ Clo trong nước 12g/m3

2

Bể bơi công cộng

300m3 - 400m3

Nhiệt độ trong nước 18 - 200C

Số người: 150

Nồng độ Clo trong nước 2g/m3

Nhiệt độ trong nước 20 - 240C

Số người: 300

Nồng độ Clo trong nước 5g/m3

Nhiệt độ trong nước 25 - 300C

Số người: 400, 600

Nồng độ Clo trong nước 7g/m3

3

Bể bơi gia đình, khách sạn

 50 m3 - 60m3

Nhiệt độ trong nước 18 - 200C

Số người: 20

Nồng độ Clo trong nước 2g/m3

Nhiệt độ trong nước 20 - 240C

Số người: 50

Nồng độ Clo trong nước 3g/m3

Nhiệt độ trong nước 24 - 260C

Số người: 60

Nồng độ Clo trong nước 6g/m3

Bảng này cho phép thay đổi tuỷ theo kiểu bể được xem xét kỹ càng mức tiêu thụ trung bình Clo của Bể.

 VD. Với một Bể bơi trong khách sạn có kích thước 150m2, 220m2 ta tra trong bảng, ở dòng dành cho bể khách sạn ước tính mức tiêu thụ Clo trung bình của Bể là 2g/m3/ngày với mức độ người sử dụng ít.

Với Bể bơi trong gia đình và với mức người sử dụng lớn ta có thể chọn mức độ tiêu thụ Clo trung bình cho 7g/m3/ngày.

 VD1: Lấy 1 ví dụ về kiểu Bể bơi có kích thước 300m3 tiêu thụ 6g Clo/m3/ngày. dạng bể này cần 1.800g Clo hoạt tính/ngày tức là trung bình 10 viên Clo chậm/ ngày.

Do một viên Clo hoạt động bị chảy ra trong vòng 40h ở 20 độ C, bạn cần cho vào bể khoảng 15 viên Clo chậm với thời gian Clo hoá là 12h (nhiệt độ nước là 20 - 25 độ C).

Ta có một bộ lọc cho 80m3 mặt bằng, trong ví dụ này ta có 3 bộ lọc. Người ta cho 6 viên Clo chậm / máy lọc vào trong bể - tức là 18 viên cần thiết cho Clo hoá. Sau 12 h Clo hoá, 1.800g Clo hoạt tính đã được cho vào bể khi đó ta có thể ngừng thiết bị lọc.

 VD2: Với việc tiêu thụ Clo 2g/m3/ngày, thì trong vòng 5 giờ Clo hoá người ta không thể sử dụng lượng Clo chậm. Clo không tan quá nhanh để có một khối lượng cần thiết trong 5 h.

 Chú ý:

Cần lưu ý đến tác động của nhiệt độ dưới việc tiêu thụ Clo vượt quá 24 độ C, Bể bơi tiêu tốn hơn 10% cho mỗi độ vượt quá Clo. Việc tiêu tốn Clo sẽ nhân lên theo hệ số 1,5 để nước chuyển từ 24 độ C lên 30 độ C.

Viên Clo chậm  200g tan nhanh gấp 2 lần ở nhiệt độ 30 độ C so với ở nhiệt độ 24 độ C

Chúng ta nên cho Clo vào ban đêm, tối khi hết khách sử dụng bể, và có thể lọc vào buổi sáng sớm để có 2g/m3 Clo cần thiết trước khi mở cửa Bể bơi, hoặc ta sử dụng.

Với mục đích có được nước đạt tiêu chuẩn, tẩy uế, khử trùng, cần xả bỏ nước đều dặn, tức là xả bỏ 1/3 nước trong bể mỗi tháng 1 lần, mà việc tiêu tốn Clo cao như 10g/m3/ngày và 3 tháng 1 lần với việc chi phí Clo là 4g/m3/ngày trong trường hợp không thay nước theo định kỳ.

Để được cung cấp hóa chất Hồ bơi giá tốt nhất  quý vị có thể liên hệ với cúng tôi theo số điện thoại 0912.115.689Tư vấn và hướng dẫn luôn cách xử lý nước.

Chất lượng nước cho bể bơi . Phan Nguyên chuyên gia Tư vấn xây dựng, thiết kế Hồ bơi cung cấp các thiết bị lọc nước Hồ
  • Currently 4.79/5
4.85 sao của 961 đánh giá
Chất lượng nước cho bể bơi
Chất lượng nước cho bể bơi
Tư vấn xây dựng hồ bơi Tư vấn miễn phí 0976654321 104 Đường Số 3, KP.9, P. Trường Thọ, TP.Thủ Đức